Kết nối phần mềm Kiot Việt

1. Hướng dẫn kết nối phần mềm Kiotviet

Để kết nối phần mềm Kiotviet với Nobi Pro , bạn vui lòng điền các thông tin vào form kết nối API. Các thông tin bao gồm:

  • Tên phần mềm: Chọn phầm mềm Kiot Việt

  • Id nhà bán lẻ: Nếu hệ thống của bạn là "abc.kiotviet.vn" thì bạn hãy nhập "abc" vào mục ID.

  • Client ID: Lấy thông tin ở phần thiết lập API của phần mềm bán hàng

  • Client Secret:

  • Lấy thông tin ở phần thiết lập API của phần mềm bán hàng

  • Vai trò mặc định của người dùng: Người dùng sau khi đồng bộ sẽ được gán vai trò này.

  • Thiết lập đồng bộ đơn hàng: Nếu bật ON, các đơn hàng được lên từ Nobi Pro sẽ đồng bộ sang Kiotviet. Ngược lại OFF, các đơn hàng ở Nobi Pro sẽ không đồng bộ với phần mềm Kiotviet.

  • Thiết lập đồng bộ tồn và giá sản phẩm: Nếu bật ON, tồn kho và giá sản phẩm từ Kiotviet sẽ đồng bộ sang Nobi Pro . Ngược lại, OFF sẽ không đồng bộ tồn kho và giá sản phẩm từ Kiotviet sang Nobi Pro .

2. Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu

Sau khi kết nối phần mềm bán hàng thành công, tại giao diện quản lý kết nối phần mềm bán hàng, để đồng bộ dữ liệu, bạn chỉ cần click vào button bạn muốn đồng bộ ở cột bên phải nhé.

Last updated