Phiên bản 2.1.4

Feature

 1. Bổ sung Extension Nobi Tik (Tại Đây)

 2. [Nobi Auto] Cải tiến xử lý bỏ qua chiến dịch thất bại

 3. [Nobi MKT] [Chiến dịch MKT] Bổ sung dấu (X) ở Bộ lọc Trạng thái để bỏ chọn option đang chọn

Hotfix

 1. Sửa lỗi lọc Khách hàng theo fanpage không lọc được

 2. Sửa lỗi đỏ khi cập nhật quy trình tự động

 3. Sửa lỗi thiếu hình ảnh ở quy trình cũ

 4. Sửa lỗi thay đổi người phụ trách, nhiệm vụ bị thay đổi về nhiệm vụ trước view telesales

 5. Sửa lỗi cho Chiến dịch vào nhóm chiến dịch -> tìm kiếm chiến dịch ở bộ lọc Nhóm chiến dịch

 6. Sửa lỗi gộp chiến dịch: lỗi 1 chiến dịch đang cho gộp

 7. [Nobi MKT] Sửa lỗi bộ lọc Thời gian tạo đang sai

 8. Sửa lỗi không tắt được cảnh báo tồn

 9. Sửa lỗi không xuất được excel báo cáo

 10. Sửa lỗi in đơn hàng Nobi San

Last updated