Chia sẻ chi nhánh

Tại đây, bạn có thể lựa chọn khách hàng ở chi nhánh hiện tại chia sẻ với chi nhánh khác.

Để chia sẻ chi nhánh, tại giao diện danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn khách hàng cần chia sẻ chi nhánh bằng cách tích vào checkbox trước khách hàng

Bước 2: Click "Chia sẻ chi nhánh" -> Form chia sẻ chi nhánh hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin chi nhánh cần chia sẻ

Bước 4: Click "Lưu"

Last updated