Chuyển người phụ trách

Tính năng này hỗ trợ bạn chuyển người phụ trách cho 1 hoặc nhiều khách hàng cùng lúc.

Để chuyển người phụ trách khách hàng, tại giao diện danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khách hàng cần chuyển người phụ trách bằng cách tích vào checkbox trước khách hàng

Bước 2: Click "Chuyển người phụ trách" -> Form chuyển người phụ trách hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form chuyển người phụ trách. Lưu ý, bạn có thể để trống nếu muốn xóa người quản lý khách hàng.

Bước 4: Click "Cập nhật"

Last updated