Phiên bản 3.2.27

HOTFIX

  1. Báo cáo: Hiệu quả MKT

  2. Nobi pos: Không tích chọn VAT vẫn bị áp dụng

  3. Nobisan - Đối soát hàng hoàn

  4. Nobi Product: không hủy ghép nối để xóa sản phẩm được

  5. Nobi Mở Rộng - In mẫu tùy chỉnh k hiển thị logo VNpost

FEATURE

  1. TIKTOK CHAT

  2. Báo cáo doanh thu - Bỏ bộ lọc nhóm sản phẩm với sản phẩm

Last updated