Phiên bản 3.2.14

HOTFIX

  1. Nobi Sale: Quản lý lead - Import file: File mẫu tải về có chỗ chưa dịch

  2. Nobi Sale: Khách hàng không có số điện thoại vẫn cho chuyển thành lead thành công

  3. Nobi Sale: Thừa dấu " x" ở view telesale

  4. Nobi Sale: Cập nhật bộ lọc Ngày data về

  5. Nobi Product: Sửa sản phẩm báo trùng SKU

  6. Nobi Product: Thông báo trùng mã sku bị lỗi

  7. Nobi Product: Màn sửa sp không ngừng kinh doanh sản phẩm được

Last updated