Phiên bản 3.2.7

HOTFIX

  1. NobiSale - Lỗi hiển thị ở bộ lọc kết quả

  2. NobiSale- Khi chọn kết quả cho nhiệm vụ gọi lần 2 -> ấn chọn lại kết quả -> không trở về nhiệm vụ gọi lần 2 mà trở về nhiệm vụ đầu tiên

  3. Đồng bộ thẻ pancake lỗi khi hội thoại không tồn tại

  4. Nobitik - Đối soát thanh toán

  5. Nobisan - Lỗi in đơn

FEATURE

  1. Tối ưu hàm xử lý tin nhắn

  2. Thay đổi phương thức upload file nobimess

Last updated