Báo cáo data sale

Báo cáo data sale là bản báo cáo thống kê số lead nhận, lead trùng, lead không trùng của nhân viên sale trong 1 hoặc tất cả chi nhánh theo khoảng thời gian nhất định. Từ đó đo lường chỉ số % chốt đơn và doanh số đạt được của từng nhân viên.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi báo cáo data sale, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Sale -> Báo cáo data sale. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated