Phiếu chi

Phiếu chi là tính năng Nobi Pro cung cấp đến người dùng nhằm giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi từ việc nhập hàng hoặc thanh toán các chi phí khác.

Phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo

Để tạo và quản lý phiếu thu, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Pos -> Sổ quỹ -> Tab Phiếu chi. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Tạo phiếu chi

Để tạo mới phiếu chi, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click "Thêm mới " -> Form thêm phiếu hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào phiếu chi, bao gồm các trường:

 • Tên phiếu chi

 • Số tiền phải chi

 • Khách hàng

 • Loại phiếu (Xem hướng dẫn thiết lập loại phiếu: TẠI ĐÂY)

 • Chọn ngày thanh toán

 • Chọn trạng thái thanh toán

 • Chọn phương thức thanh toán (Hướng dẫn thiết lập phương thức thanh toán: TẠI ĐÂY)

 • Chọn người lập phiếu

 • Lập phiếu cho ai

 • Ghi chú (nếu có)

 • Check vào nếu không hoạch toán

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật phiếu chi

Để cập nhật phiếu chi, tại giao diện quản lý phiếu chi, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phiếu chi

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa phiếu chi

Để xóa phiếu chi, tại giao diện quản lý phiếu chi, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phiếu chi

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated