Phiên bản 3.2.29

HOTFIX

  1. Nobi product: tạo mới sản phẩm Shoppe không thêm được ảnh

  2. Nobitik - Ko cập nhật tồn kho

Last updated