Kênh quảng cáo

Tại đây bạn có thể quản lý các kênh quảng cáo đã thiết lập

Để thiết lập và quản lý kênh quảng cáo, trước tiên bạn cần vào NobiMarketing -> Chiến dịch marketing ->Tab kênh quảng cáo.

1. Thêm mới kênh quảng cáo

Tại giao diện kênh quảng cáo, để thêm mới kênh quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm kênh" -> Form điền thông tin kênh quảng cáo hiển thị -

Bước 2: Nhập thông tin kênh quảng cáo

Bước 3: Click "thêm mới" để hoàn tất việc thêm kênh quảng cáo.

2. Cập nhật kênh quảng cáo

Tại giao diện kênh quảng cáo, để cập nhật kênh quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào 3 chấm bên phải kênh quảng cáo

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa kênh quảng cáo

Tại giao diện kênh quảng cáo, xóa kênh quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào 3 chấm bên phải kênh quảng cáo

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated