Hành trình đơn

Tại đây bạn có thể thiết lập tính năng tự động gửi tin nhắn theo hành trình đơn của khách hàng.

1. Thêm mới quy trình hành trình đơn

Để thêm mới quy trình, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Tin nhắn tự động -> Hành trình đơn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm quy trình" -> form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Tên quy trình

  • Chọn nhóm quy trình (Hướng dẫn thiết lập nhóm quy trình: TẠI ĐÂY)

  • Chọn chi nhánh

  • Chọn nhóm sản phẩm

  • Chọn sản phẩm shopee

  • Chọn trạng thái đơn

  • Chọn tác vụ muốn gửi tin tự động: shopee

Bước 3: Click "Lưu"

2. Cập nhật quy trình hành trình đơn

Để cập nhật quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu"

3. Xóa quy trình hành trình đơn

Để xóa quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Ngừng hoạt động quy trình

Để ngừng hoạt động, bạn chỉ cần tắt ON quy trình nhé.

Last updated