Phiên bản 3.2.19

Hotfix:

  1. Nobi Tik, San: Đồng bộ sản phẩm không về phần mô tả

  2. Nobi Tik: Sai trạng thái đơn

  3. Khách hàng: Không hiển thị chi tiết đơn hàng của đơn shopee ở mục khách hàng

  4. Nobi Pos: Áp phiếu giảm giá đang bị tính sai giá trị đơn

  5. Nobi Pos: Tìm theo sdt không ra đơn hàng

Feature:

Last updated