Loại chi phí chiến dịch

Hệ thống Nobi Pro cung cấp tính năng thiết lập, quản lý loại chi phí chiến dịch sinh ra để áp dụng cho chức năng chiến dịch.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản lý loại chi phí chiến dịch, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Loại chi phí chiến dịch.

1. Thêm loại chi phí chiến dịch

Để thêm loại chi phí chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm loại chi phí" -> Form thêm loại chi phí hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form thêm loại chi phí

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật loại chi phí

Để cập nhật loại chi phí, vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại chi phí

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật loại chi phí hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4; Click "Cập nhật"

3. Xóa loại chi phí

Để xóa loại chi phí, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh mục tài liệu

‌Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated