Phiên bản 3.2.5

HOTFIX

  1. Nobi Chat - Thẻ hội thoại FB: Import file excel phải F5 mới hiển thị danh sách thẻ

  2. Nobi Chat - Thẻ hội thoại FB: Đồng bộ thẻ pancake thành công, kết thúc nhưng tiến trình chưa xong

  3. Nobi Chat - Thẻ hội thoại FB: Đồng bộ thẻ pancake thành công -> Hội thoại không gán thẻ

  4. Nobitik: xuất file bàn giao đvvc lỗi

  5. Nobisale: Bấm tải file mẫu không được

Last updated