Chiến dịch email

Tại đây bạn có thể tạo ra các chiến dịch, quản lý các chiến dịch tự động gửi tin nhắn đến khách hàng thông qua Email.

Để thiết lập và quản lý các chiến dịch, đầu tiên bạn hãy vào Marketing -> Marketing đa kênh -> Email Marketing -> Tab chiến dịch email

1. Thêm chiến dịch

Tại giao diện tab chiến dịch email, để thêm mới chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm chiến dịch hiển thị.

Bước 2: Nhập thông tin vào Form, đảm bảo nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc vào các trường có dấu hoa thị (*)

Bước 3: Nhấn "Thêm mới" để hoàn thành.

Lưu ý: Những chiến dịch được thêm thành công ở khách hàng nào thì sẽ hiển thị ở chi tiết của khách hàng đó.

2. Cập nhật chiến dịch

‌Tại giao diện danh sách các chiến dịch email, để cập nhật chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:‌

(1) Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch email‌

(2) Click "Sửa" -> Form cập nhật chiến dịch hiển thị‌

(3) Cập nhật các thông tin‌

(4) Click "Cập nhật"

** Lưu ý: Các chiến dịch đã gửi cho khách hàng sẽ không được phép cập nhật.

3. Xóa chiến dịch

Tại giao diện danh sách các chiến dịch email, để xóa chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch email

(2) Click "Xóa" -> Form cập nhật chiến dịch hiển thị

(3) Click "Đồng ý"

4. Chi tiết chiến dịch

Để xem chi tiết chiến dịch email, tại giao diện danh sách chiến dịch, click vào chiến dịch cần xem -> Danh sách chiến dịch hiển thị.

Last updated