Báo cáo KHTN

Báo cáo KHTN giúp bạn thống kê được số lượng khách hàng tiềm năng của shop trong một khoảng thời gian bạn muốn hiển thị. Đồng thời báo cáo KHTN cũng đo lường các chỉ số liên quan đến KHTN.

Để xem báo cáo KHTN, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo KHTN. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

KHTN mới: Là thời điểm tương tác đầu tiên của khách hàng, là số lead theo ngày lead về.

  • Nếu khách hàng đó đã là khách hàng trước đó mà ngày hôm nay mới chuyển khách hàng đó thành lead thì vẫn tính khách đó là KHTN mới của ngày hôm nay.

  • Nếu 1 khách hàng tương tác vào hội thoại của page sau đó chuyển hội thoại đó thành lead thì chỉ tính KHTN mới đó là 1 thôi.

  • Nếu 1 khách hàng tương tác vào N page trong cùng 1 khoảng thời gian thì KHTN mới trong khoảng thời gian đó vẫn tính là N.

  • Trường hợp khách hàng mua lại thì sẽ tính khách hàng đó là khách hàng mới trong khoảng thời gian lọc mua lại đó.

KH cũ: Là số KH có đơn dựa theo ngày tạo đơn được lên trong khoảng thời gian.

KHTN Tổng: Là tổng số KHTN mới và cũ.

Doanh thu mới: Là doanh thu đơn hàng đầu tiên của khách hàng.

Doanh thu cũ: Là doanh thu từ đơn thứ 2 của khách hàng (Sau đơn đầu tiên) .

Doanh thu tổng: Là tổng doanh thu mới và doanh thu cũ.

Đơn chốt mới: Là đơn chốt đầu tiên của khách hàng.

Đơn chốt cũ: Là đơn chốt từ đơn thứ 2 của khách hàng .

Đơn chốt tổng: Là đơn chốt của KHTN mới và KH cũ.

Tỷ lệ chốt sale mới: Là số đơn mới / KHTN mới.

Tỷ lệ chốt sale cũ: Là số đơn cũ / KH cũ.

Tỷ lệ chốt sale tổng: Là tổng số đơn/ tổng số KH.

GTTB mới: Doanh thu mới / Đơn chốt mới.

GTTB cũ: Doanh thu cũ / Đơn chốt cũ.

GTTB tổng: Tổng doanh thu/ Tổng đơn.

Tỷ lệ lead: Số lead/ Số KHTN mới.

Chi phí quảng cáo: Là chi phí quảng cáo chiến dịch Marketing.

Chi phí 1 KHTN mới: Chi phí quảng cáo/ Số KHTN mới.

Chi phí 1 KHTN tổng: Chi phí quảng cáo / KHTN tổng.

Chi phí 1 SĐT: Là chi phí quảng cáo/ SĐT.

Tỷ lệ CPQC tổng: CPQC/Doanh thu cũ và mới.

Tỷ lệ QC KHTN mới: CPQC/ Số KHTN mới.

Chi phí đơn mới: CPQC/ Số đơn mới.

Chi phí đơn tổng: CPQC/ Tổng số đơn.

Last updated