Quy trình

Tại đây, người dùng có thể thiết lập quy trình hoạt động và cơ hội công việc của hệ thống.

1. Thêm quy trình

Để thêm quy trình, tại giao diện quản lý quy trình hoạt động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "thêm quy trình" -> Form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form bao gồm các bước:

  • Nhập các trường, bật ON/OFF các tính năng

  • Thêm hoặc xóa các bước quy trình

  • Chọn chi phí quy trình (Xem hướng dẫn thiết lập chi phí quy trình: TẠI ĐÂY)

Bước 3: Click "Lưu"

2. Cập nhật quy trình

Tại giao diện quản lý quy trình hoạt động, để cập nhật quy trình, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải button "Thêm quy trình"

Bước 2: Click "Sửa quy trình" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "Lưu"

3. Xóa quy trình

Để xóa quy trình, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải button "thêm quy trình"

Bước 2: Click "Xóa quy trình"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Xuất excel quy trình

Để xuất excel quy trình, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải button "thêm quy trình"

Bước 2: Click "Xuất excel"

Bước 3: Chọn folder lưu file.

Bước 4: Click "Save"

Last updated