Chuyển thành lead

Tại đây bạn có thể chuyển các khách hàng chưa mua hàng thành lead để xử lý lead một cách hiệu quả.

Để chuyển khách hàng thành lead, tại giao diện quản lý danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khách hàng cần chuyển bằng cách tích vào checkbox trước khách hàng

Bước 2: Click "Chuyển thành lead"

Bước 3: Lựa chọn chiến dịch

Bước 4: Click "Chuyển"

Last updated