Phiên bản 2.1.3

Feature

 1. [Automation] Cho phép chọn nhiều page để gửi automation

 2. [Nobi Pos] Chuyển button xử lý hoàn 1 phần vào button xử lý hoàn

 3. [Khách hàng] Tắt query tìm kiếm khách hàng liên quan

Hotfix

 1. [Nobi Mở rộng][Mẫu in ấn] Sửa lỗi hiển thị mẫu in ấn khi mô tả quá dài

 2. [Nobi Mở rộng][Mẫu in ấn] Sửa lỗi hiển thị phân trang khi xóa mẫu in

 3. [Nobi Mở rộng][Mẫu in] Sửa lỗi hiển thị thứ tự mẫu in khi thêm mới

 4. [Nobi Mở rộng][Tài liệu văn bản] Sửa lỗi hiển thị thứ tự tài liệu sau khi thêm mới

 5. [Nobi Mở rộng][Tài liệu văn bản] Sửa lỗi tìm kiếm hoạt động không đúng ở phân trang sau

 6. [Nobi Mở rộng][Tài liệu văn bản] Sửa lỗi xóa file trong tài liệu văn bản không realtime

 7. [Thiết lập][Nguồn khách hàng] Sửa lỗi hiển thị phân trang nguồn khách hàng

 8. [Thiết lập][Nhóm khách hàng] Sửa lỗi không click được vào combo box hiển thị bản ghi/trang nhóm khách hàng

 9. [Nobi Chat] Sửa lỗi không có quyền thay đổi người bán nhưng vẫn thay đổi thành công và không lưu

 10. [Nobi Chat] Sửa lỗi không có quyền hủy đơn người khác nhưng vẫn thao tác thành công

 11. [Nobi Chat] Sửa lỗi không có quyền xóa đơn người khác vẫn xóa thành công

 12. Sửa lỗi đồng bộ sản phẩm Nobitik không lấy được thuộc tính sản phẩm

 13. Sửa lỗi không có quyền xoá,huỷ đơn hàng do người khác lên đơn nhưng thao tác vẫn xoá được

 14. Sửa lỗi bộ lọc Tên, số điện thoại sai

 15. Sửa lỗi bộ lọc nâng cao: Bộ lọc nhóm chiến dịch của chiến dịch cha mà tìm kiếm không ra lead của chiến dịch con

 16. [Cấu hình chia lead] Sửa lỗi các trường bắt buộc chưa nhập mà vẫn cho lưu

 17. [View quản lý Lead] Bổ sung nhiệm vụ kết quả màn hình hiển thị sai, f5 lại mới đúng

 18. Cập nhật HVC Viettel Post VTP cho đơn hàng Tiktok

Last updated