Kết nối phần mềm NhanhV2

1. Hướng dẫn kết nối phần mềm NhanhV2

Để kết nối phần mềm Nhanh V2 với Nobi Pro , bạn vui lòng điền các thông tin vào form kết nối API. Các thông tin bao gồm:

 • Phần mềm: Chọn Nhanh.vn V2

 • AppId: Lấy mã App ID ở bên phần mềm Nhanh.vn v2

Cách lấy:

B1: Đầu tiên khi đã có tài khoản đăng ký bên Nhanh, đăng nhập vào open.nhanh.vn để thiết lập cài đặt API kết nối với Nobi pro.

B2: Click chọn “Thêm mới” và điền các thông tin ở form Thêm mới

- Tên app: Người dùng tự đặt, ví dụ: Nobi pro

- Trạng thái: Chọn Đang hoạt động

- Redirect URL: Lấy dữ liệu từ bên Nobi pro ( vào Mở rộng/Kết nối PM bán hàng)

- Bật Webhooks

- Webhooks callback URL: Lấy dữ liệu từ bên Nobi pro ( vào Mở rộng/Kết nối PM bán hàng)

- Webhooks verify token : Nhập mã độ dài 16-128 ký tự

-Tích chọn các sự kiện muốn nhận webhooks

B3: Ấn Lưu

Sau khi thiết lập thành công, Click vào như hình để lấy mã App ID

 • Client Secret: tương tự AppId lấy ở bên thiết lập Open.nhanh.vn lấy mã Secret key

 • Redirect URL: Copy vào phần thiết lập Redirect URL của nhanh để thực hiện đồng bộ (open.nhanh.vn)

 • Webhooks callback URL: Copy vào phần thiết lập Webhooks của nhanh, để nhận hook từ nhanh nếu cần (open.nhanh.vn)

 • Vai trò mặc định của người dùng(*): Người dùng sau khi đồng bộ sẽ được gán vào vai trò này

 • Thiết lập đồng bộ đơn hàng từ Nobita tới Nhanh: Nếu bật ON, các đơn hàng được lên từ Nobi Pro sẽ đồng bộ sang NhanhV2. Ngược lại OFF, các đơn hàng ở Nobi Pro sẽ không đồng bộ với phần mềm NhanhV2.

 • Thiết lập đồng bộ tồn và giá sản phẩm: Nếu bật ON, tồn kho và giá sản phẩm từ Nhanhv2 sẽ đồng bộ sang Nobi Pro . Ngược lại, OFF sẽ không đồng bộ tồn kho và giá sản phẩm từ NhanhV2 sang Nobi Pro.

 1. Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu

Sau khi kết nối phần mềm bán hàng thành công, tại giao diện quản lý kết nối phần mềm bán hàng, để đồng bộ dữ liệu, bạn chỉ cần click vào button bạn muốn đồng bộ ở cột bên phải nhé.

Lưu ý:

 1. Đồng bộ dữ liệu từ Nobi sang NhanhV2: chỉ đồng bộ dữ liệu các đơn hàng tạo mới, cập nhật trạng thái cho đơn hàng có trạng thái "Đã đối soát", đơn hàng xóa, đơn hàng hủy.

 2. Đồng bộ dữ liệu từ NhanhV2 sang Nobi:

 • Chi nhánh: sau khi ấn đồng bộ lần đầu, sẽ tạo mới chi nhánh ở bên Nobi.

 • Khách hàng: cần ấn đồng bộ Khách hàng, chỉ đồng bộ dữ liệu tạo mới lần đầu, không đồng bộ cập nhật sau khi sửa, xóa.

 • Nhóm Khách hàng: Không hỗ trợ đồng bộ.

 • Sản phẩm, nhóm sản phẩm: Chỉ đồng bộ dữ liệu tạo mới lần đầu, không đồng bộ cập nhật sau khi sửa, xóa.

 • Tồn kho và giá bán: Chỉ đồng bộ dữ liệu tạo mới lần đầu, không đồng bộ cập nhật sau khi sửa, xóa.

 • Người dùng: Không hỗ trợ đồng bộ.

Last updated