Sản phẩm

Sản phẩm chính là hàng hóa, dịch vụ, phần mềm.... mà cửa hàng của bạn đã , đang, và sẽ phân phối đến khách hàng. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên cần khởi tạo để có thể bán hàng.

Last updated