Đối soát hàng hoàn

Ở chức năng này bạn cũng dễ dàng đối soát được các đơn hàng chưa đối soát,đã đối soát hoặc đối soát thiếu hàng

Chỉ với 1 thao tác dễ dàng,bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng và chọn 1 trong 3 option trạng thái thay đổi mình mong muốn nhé

1.Đổi trạng thái chưa đối soát

2.Đổi trạng thái đã đối soát

3.Đổi trạng thái đối soát thiếu hàng

Ngoài ra bạn có thể xuất File để kiểm tra dữ liệu,tìm kiếm shop,thời gian đối soát,tên sản phẩm ,mã đơn hàng hoặc hãng vận chuyển nhé

Last updated