Sản phẩm

Nobi Pro hỗ trợ tính năng ghép nối sản phẩm shopee với sản phẩm tại Nobi, đồng bộ tồn kho shopee theo Nobi, tạo mới sản phẩm Nobi từ Shopee, trừ tồn kho khi có ghép nối giữa Nobi và shopee.

Last updated