Phiên bản 3.2.13

Hotfix

  1. Nobi chat: Bình luận không hiện đủ

Last updated