Quản lý công việc

Hệ thống Nobi Pro cho phép người dùng thiết lập và quản lý công việc. Tại đây bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được trạng thái công việc để xử lý hiệu quả.

Tại trang quản trị Nobi Pro để thiết lập công việc, bạn cần vào Nobi Sales -> Quản lý Công việc. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới công việc

Để thêm mới công việc chúng ta có 3 cách thêm mới:

Cách 1: Tại giao diện quản lý công việc, để thêm mới công việc, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Cập nhật thông tin vào form, bao gồm:

 • Chọn khách hàng cần thực hiện công việc(nếu có)

 • Chọn trạng thái công việc (Xem hướng dẫn thiết lập trạng thái: TẠI ĐÂY)

 • Nhập tên công việc

 • Chọn phân công cho ai

 • Thời gian bắt đầu/ thời gian kết thúc công việc

 • Số giờ làm việc

 • Chọn quy trình (nếu có)

 • Nhập nội dung công việc

Bước 3: Click "Thêm mới" để thêm mới công việc

Cách 2: Thêm công việc cho khách hàng khi ở view Danh sách khách hàng Nobi Pos --> Khách hàng

B1: Cick vào khách hàng để xem chi tiết khách hàng đó

B2: Tại chi tiết khách hàng ở tab Công việc của khách hàng nhấn nút Thêm mới để thêm công việc cho khách hàng đó

B3: Cập nhật thông tin vào form, bao gồm:

 • Chọn khách hàng cần thực hiện công việc(nếu có)

 • Chọn trạng thái công việc (Xem hướng dẫn thiết lập trạng thái: TẠI ĐÂY)

 • Nhập tên công việc

 • Chọn phân công cho ai

 • Thời gian bắt đầu/ thời gian kết thúc công việc

 • Số giờ làm việc

 • Chọn quy trình (nếu có)

 • Nhập nội dung công việc

B4: Nhấn vào nút "Thêm mới" để lưu công việc cho khách hàng.

Cách 3: Tự động thêm công việc cho khách hàng khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng

B1: Tạo quy trình tự động với điều kiện thêm mới khách hàng hoặc cập nhật khách hàng sẽ tự động tạo công việc. Vào Nobi Automation --> CSKH tự động.

B2: Chọn các thông tin, tham số điều kiện phù hợp với tính chất công việc như:

 • Tên công việc

 • Thời gian bắt đầu, thời gian thực hiện công việc.

 • Giao cho nhân viên nào

 • Chiến dịch

 • Người liên quan

 • Nội dung công việc

B3: Nhấn nút thêm mới để thêm mới quy trình tự động tạo công việc

Sau khi thiết lập công việc xong, để nhắc nhở thực hiện công việc, bạn có thể thiết lập tính năng thông báo thực hiện công việc trước ............(phút).

 • Thiết lập tính năng thông báo thực hiện công việc: TẠI ĐÂY

2. Cập nhật công việc

Để cập nhật công việc, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải danh sách công việc

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa công việc

Để xóa công việc, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải danh sách công việc

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Chi tiết công việc

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng hiển thị công việc đa dạng. Bạn có thể lựa chọn hiển thị theo danh sách, theo trạng thái, theo lịch hoặc theo nhóm ngày.

Last updated