Phiên bản 3.2.24

HOTFIX

  1. [glamod.ecrm.vn] - Nobi San: Đơn hàng không trừ tồn

  2. [Nobi Auto][Bot Nobi San][Hành trình đơn] Lỗi hiển thị

  3. Nobi Sale - Hiển thị sai người tạo của lead

Last updated