Tiktok Chat

Để sử dụng tính năng Tiktok Chat, bạn vui lòng truy cập vào: Nobi Chat -> Tiktok Chat. Tại đây bạn có thể:

  1. Quản lý hội thoại

  2. Quản lý thẻ hội thoại Tiktok

  3. Thiết lập các cài đặt dành cho Tiktok Chat

Last updated