Trường dữ liệu

Nobi Pro tích hợp tính năng thiết lập trường dữ liệu cho phép người dùng có thể tự thiết lập vị trí, thứ tự, thêm/ bớt các trường thông tin ở mỗi chức năng mặc định

Hệ thống mặc định một số chức năng sẽ được thay đổi trường thông tin

  • Tab khách hàng: Người dùng có thể thêm bớt các trường thông tin vào các chức năng: Thêm mới, cập nhật, import excel khách hàng/ import danh sách lead.

  • Tab hợp đồng: Thêm mới, cập nhật, import excel hợp đồng

  • Tab công ty: Thêm mới, cập nhật công ty

OPTIN FORM : là phần các trường hiển thị ở form đăng ký khách hàng liên kết với ladipage. Phần optin form này nên để mặc định theo Nobi Pro không nên thay đổi chỉnh sửa các trường dữ liệu.

1. Thêm mới trường

Tại giao diện quản lý trường dữ liệu, để thêm mới trường bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm trường" -> Form thêm mới trường dữ liệu hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

Bước 3: Click "thêm mới"

2. Cập nhật trường

Tại danh sách trường dữ liệu, để cập nhật trường bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click vào button edit bên phải trường dữ liệu -> Form cập nhật hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 3: Click "Cập nhật"

3. Xóa trường dữ liệu

Tại giao diện hiển thị danh sách các trường, để xóa trường dữ liệu, bạn chỉ cần click vào biểu tượng "Xóa" bên phải trường dữ liệu.

4. Thay đổi thêm, bớt các trường dữ liệu ở các form tạo mới, chỉnh sửa, import excel.

Để thay đổi form Thêm mới, chỉnh sửa, import excel khách hàng/lead. Người dùng vào phần Thiết lập --> Trường dữ liệu để kéo thả thêm, bớt các trường dữ liệu phù hợp vào from tạo mới, chỉnh sửa hoặc import excel khách hàng/ lead

Last updated