Nhóm chiến dịch

Tại đây, bạn hoàn toàn có thể quản lý tất cả các nhóm chiến dịch đã thiết lập trong hệ thống

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản lý nhóm chiến dịch, bạn cần vào Nobi Marketing -> Chiến dịch Marketing -> Tab nhóm chiến dịch

1. Thêm mới nhóm chiến dịch

Tại giao diện nhóm chiến dịch, để thêm mới nhóm chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm nhóm" -> Form điền thông tin nhóm chiến dịch hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin nhóm chiến dịch

Bước 3: Click "thêm mới" để hoàn tất việc thêm nhóm chiến dịch

2. Cập nhật nhóm chiến dịch

Tại giao diện nhóm chiến dịch, để cập nhật nhóm chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào 3 chấm bên phải nhóm chiến dịch

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa nhóm chiến dịch

Tại giao diện nhóm chiến dịch, xóa nhóm chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào 3 chấm bên phải nhóm chiến dịch

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated