Gán thẻ

Hệ thống Nobi Pro hỗ trợ tính năng gán thẻ khách hàng, thẻ đơn hàng, thẻ hội thoại giúp bạn dễ dàng quản lý, thống kê theo khách hàng, đơn hàng, hội thoại.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và gán thẻ, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Gán thẻ.

1. Gán thẻ Khách hàng

Tại giao diện chức năng gán thẻ bạn vào Tab Khách hàng. Tại đây hiển thị danh sách thẻ khách hàng, đây là các thẻ được tạo để gắn cho người dùng đăng ký từ Form đăng ký.

1.1 Thêm mới thẻ khách hàng

Bước 1: Click "Thêm thẻ" -> Form thêm thẻ hiển thị

Bước 2: Nhập tên thẻ

Bước 3: Chọn màu cho thẻ (Bạn có thể chọn màu có sẵn hoặc chọn một màu khác)

Bước 4: Click "Thêm mới"

1.2 Cập nhật thẻ

Bước 1: Click vào button "Cập nhật" -> Form cập nhật thẻ hiển thị

Bước 2: Thay đổi tên thẻ hoặc thay đổi màu sắc thẻ

Bước 3: Click "Cập nhật"

1.3 Xóa thẻ khách hàng

Bước 1: Click vào button xóa bên phải thẻ

Bước 2: Click "Đồng ý"

2. Gắn thẻ đơn hàng

Tại giao diện chức năng gán thẻ bạn vào Tab đơn hàng.

2.1 Thêm mới thẻ đơn hàng

Bước 1: Click "Thêm thẻ" -> Form thêm thẻ hiển thị

Bước 2: Nhập tên thẻ

Bước 3: Chọn màu cho thẻ (Bạn có thể chọn màu có sẵn hoặc chọn một màu khác)

Bước 4: Click "Thêm mới"

2.2 Cập nhật thẻ đơn hàng

Bước 1: Click vào button "Cập nhật" -> Form cập nhật thẻ hiển thị

Bước 2: Thay đổi tên thẻ hoặc thay đổi màu sắc thẻ

Bước 3: Click "Cập nhật"

2.3 Xóa thẻ đơn hàng

Bước 1: Click vào button xóa bên phải thẻ

Bước 2: Click "Đồng ý"

3. Gán thẻ hội thoại

Nobi Pro tích hợp tính năng gán thẻ trong các cuộc hội thoại.

3.1 Thêm mới thẻ hội thoại

Đối với thẻ hội thoại, Nobi Pro hỗ trợ bạn thêm mới thẻ bằng 2 cách.

Cách 1: Thêm mới thẻ bằng cách tạo mới

Các thao tác thêm mới tương tự như thêm mới thẻ khách hàng và thêm mới thẻ đơn hàng:

Bước 1: Click "Thêm thẻ" -> Form thêm thẻ hiển thị

Bước 2: Nhập tên thẻ

Bước 3: Chọn màu cho thẻ (Bạn có thể chọn màu có sẵn hoặc chọn một màu khác)

Bước 4: Click "Thêm mới"

Cách 2: Thêm mới thẻ bằng cách nhập thể từ excel

Để thêm mới thẻ bằng cách này, bạn cần đảm bảo file excel upload lên hệ thống phải tương thích với file mẫu của hệ thống. Để tải file mẫu bạn vui lòng thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Click "Nhập thẻ từ excel"

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Chọn folder lưu file

Bước 4: Click "Save"

Sau khi tải file xong, bạn có thể tùy chỉnh file mẫu thành file upload lên hệ thống. Và thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click "Nhập thẻ từ Excel"

Bước 2: Chọn file (Nếu trong file đã có thẻ tồn tại trong hệ thống, bạn có thể bỏ qua thẻ hoặc cập nhật thẻ)

Bước 3: Click "Đồng bộ"

3.2 Cập nhật thẻ

Bước 1: Click vào button "Cập nhật" -> Form cập nhật thẻ hiển thị

Bước 2: Thay đổi tên thẻ hoặc thay đổi màu sắc thẻ

Bước 3: Click "Cập nhật"

3.3 Xóa thẻ

Bước 1: Click vào button xóa bên phải thẻ

Bước 2: Click "Đồng ý"

3.4 Đồng bộ thẻ pancake

Đồng bộ thẻ Pancake là tính năng được tích hợp trong hệ thống nhằm hỗ trợ người dùng đồng bộ thẻ hội thoại Pancake.

Để đồng bộ thẻ Pancake, bạn cần vào Nobi Chat -> Thẻ hội thoại. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Bước 1: Đầu tiên bạn cần vào Pancake -> Thẻ hội thoại: Tải file thẻ về và upload lên Nobi Pro

Bước 2: Vào mục "Sao lưu" -> Tải file thẻ cần đồng bộ về và upload lên hệ thống Nobi Pro

Lưu ý: Người dùng chỉ cần check chọn các trường cần đồng bộ: Mã tin nhắn, thẻ hội thoại, kiểu tin nhắn, mã hội thoại.

3.5 Đồng bộ thẻ page

Đồng bộ thẻ page là tính năng đồng bộ thẻ hội thoại từ page này đến page khác.

Để đồng bộ thẻ page, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click "Đồng bộ thẻ page" -> Button chuyển thành "Lưu đồng bộ thẻ"

Bước 2: Chọn thẻ hội thoại bằng cách tích vào checkbox trước thẻ.

Bước 3: Click "Lưu đồng bộ thẻ" -> Form đồng bộ hiển thị

Bước 4: Chọn trang đích muốn đồng bộ

Bước 5: Click "Đồng bộ"

4. Thẻ hội thoại Shopee

Tính năng này hỗ trợ người dùng thiết lập thẻ hội thoại shopee

4.2 Thêm mới thẻ hội thoại shopee

Bước 1: Click "Thêm thẻ" -> Form thêm thẻ hiển thị

Bước 2: Nhập tên thẻ

Bước 3: Chọn màu cho thẻ (Bạn có thể chọn màu có sẵn hoặc chọn một màu khác)

Bước 4: Click "Thêm mới"

4.2 Cập nhật thẻ hội thoại shopee

Bước 1: Click vào button "Cập nhật" -> Form cập nhật thẻ hiển thị

Bước 2: Thay đổi tên thẻ hoặc thay đổi màu sắc thẻ

Bước 3: Click "Cập nhật"

4.3 Xóa thẻ hội thoại shopee

Bước 1: Click vào button xóa bên phải thẻ

Bước 2: Click "Đồng ý"

Last updated