Phiên bản 3.2.17

HOTFIX

  1. NobiTik: Đổi trạng thái đơn lỗi

  2. Nobi Sale: Bấm xem chiến dịch MKT lỗi

  3. Mở rộng: Không ẩn sdt người mua được khi in đơn mẫu <100mm đối với hãng vận chuyển Vnpost

  4. Mở rộng: Chỉnh sửa thông tin hướng dẫn giao hàng khi chuyển đơn sang hãng vận chuyển Vnpost

  5. Nobi Pos: Chỉnh sửa thông tin yêu cầu khi phát trên hoá đơn in của hãng vận chuyển VnPost

Last updated