Trạng thái công việc

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng thiết lập, quản lý trạng thái công việc áp dụng cho chức năng công việc trong hệ thống.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thêm mới trạng thái công việc, bạn cần vào Thiết lập -> Danh mục -> Trạng thái công việc. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới trạng thái công việc

Để thêm mới trạng thái công việc, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm trạng thái" -> Form thêm trạng thái hiển thị

Bước 2: Nhập tên trạng thái công việc (bạn có thể bật ON trạng thái là hoàn thành/là hủy)

Bước 3: Chọn màu sắc của trạng thái

Bước 4: Chọn thứ tự trạng thái bạn muốn hiển thị

Bước 5: Mô tả trạng thái nếu có

Bước 6: Click "Thêm mới

2. Cập nhật trạng thái công việc

Để cập nhật trạng thái công việc, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải trạng thái

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "cập nhật"

3. Xóa trạng thái công việc

Để xóa trạng thái công việc, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải trạng thái

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated