Phiên bản 3.2.26

Feature

  1. Update bắt buộc nhập phí khi sử dụng dịch vụ Thu tiền xem hàng

HOTFIX

  1. Hãng vận chuyển: cài đặt thiết lập không hiển thị hvc

  2. Nobi product: sửa sản phẩm báo lỗi

  3. Nobisale - Kết nối webcake chỉ đổ về lead đầu tiên

  4. Nobisale - Vào quản lý lead lỗi báo đỏ

Last updated