Lazada Chat

Lazada Chat là sự kết nối thành công giữa lazada và Nobi Pro, qua đó giúp khách hàng có thể tương tác, trả lời hội thoại chat với khách hàng trực tiếp trên Nobi.

Last updated