Báo giá

Quản lý tất cả các loại báo giá, áp dụng cho báo giá hợp đồng

1. Thêm mới báo giá

Tại màn hình danh sách danh mục báo giá, để thêm hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào button "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin cho form. Yêu cầu đảm bảo nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (Các trường có dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc)

Bước 3: Nhấn "Thêm mới" để hoàn thành.

2. Cập nhật báo giá

Để cập nhật báo giá, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải báo giá

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa báo giá

Để cập nhật báo giá, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải báo giá

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated