Loại sổ quỹ

Sổ quỹ giúp bạn quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua các giao dịch Thu - Chi

Khi thực hiện một thao tác bán hàng, thu nợ khách hàng... hệ thống sẽ tự tạo một phiếu thu trong phần sổ quỹ ghi nhận cho dòng tiền này.

Tương tự đối với giao dịch thanh toán khi nhập hàng, trả nợ cho nhà cung cấp... hệ thống cũng sẽ tự tạo một phiếu chi tương ứng ghi nhận thao tác này.

Sổ quỹ tiền mặt hoạt động theo nguyên tắc: Tiền vào thì có phiếu thu, Tiền ra thì có phiếu chi.

Tính năng quản lý sổ quỹ, Nobi Pro sẽ giúp bạn:

  • Thêm loại sổ quỹ

  • Tạo phiếu thu

  • Tạo phiếu chi

Để sử dụng tính năng quản lý sổ quỹ, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Sổ quỹ

1. Thêm loại sổ quỹ

Bước 1: Tại giao diện quản lý sổ quỹ, click "Thêm loại sổ quỹ" -> Form thêm sổ quỹ hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin sổ quỹ

  • Tên loại sổ quỹ

  • Áp dụng cho trường hợp nào

  • Bật ON nếu là phiếu thu, OFF nếu là phiếu chi.

Bước 3: Click "Thêm mới"

*** Lưu ý: Mỗi Loại sổ quỹ chỉ có thể thêm được 1 lần thôi. Ví dụ đã thêm 1 loại sổ quỹ phiếu thu cho Loại Bán tại cửa hàng rồi thì không thể tạo phiếu thứ 2 nữa, nếu bấm thêm lại hệ thống sẽ báo lỗi "Loại phiếu này đã tồn tại".

2. Cập nhật loại sổ quỹ

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại sổ quỹ

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật sổ quỹ hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần chỉnh sửa

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa loại sổ quỹ

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại sổ quỹ

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated