Loại kết nối

Tại đây, bạn có thể quản lý tất cả các loại kết nối đã thiết lập.

1. Thêm mới loại kết nối

Để thêm mới loại kết nối, từ trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing -> Chiến dịch Marketing -> Chọn tab loại kết nối và thực hiện các bước sau:

(1) Click "Thêm kết nối" -> Form thêm kết nối hiển thị

(2) Nhập tên loại kết nối

(3) Click "Thêm mới"

2. Cập nhật loại kết nối

Để cập nhật loại kết nối, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click dấu 3 chấm bên phải loại kết nối

(2) Click "Sửa" -> Form cập nhật kết nối hiển thị

(3) Nhập thông tin cần cập nhật

(4) Click "Cập nhật"

3. Xóa loại kết nối

Để xóa kết nối đã tạo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click dấu 3 chấm bên phải loại kết nối

(2) Click "Xóa"

(3) Click "Đồng ý"

Last updated