Hợp đồng

Tại đây bạn có thể thiết lập và quản lý các hợp đồng kinh doanh của cửa hàng.

1. Thêm hợp đồng

Tại màn hình danh sách danh mục hợp đồng, để thêm hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào button "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin cho form. Yêu cầu đảm bảo nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (Các trường có dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc)

Bước 3: Nhấn "Thêm mới" để hoàn thành.

  • Hướng dẫn thiết lập Hợp đồng: TẠI ĐÂY

2. Cập nhật hợp đồng

Để cập nhật hợp đồng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải hợp đồng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa hợp đồng

Để xóa hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải hợp đồng

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated