Dashboard

Ở mục dashboard này, Nobi Pro sẽ giúp các nhà KDOL có cái nhìn tổng quan về dữ liệu bán hàng của một hoặc nhiều shop theo khoảng thời gian lọc.

Để theo dõi Dashboard, bạn truy cập vào Nobi Tik -> Dashboard. Giao diện Dashboard sẽ hiển thị như sau:

Lọc shop: Tại đây bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều shop để xem

Thời gian: Chọn theo mốc thời gian có trong bộ lọc, mặc định là Tuần này.

(1) GMV: Là tổng giá trị hàng hóa được bán ra tương ứng với thời gian đang lọc. GMV tính theo toàn bộ đơn hàng đã được đồng bộ vào Nobi.

GMV = Tổng SL x Đơn giá (Giá bán chưa trừ chiết khấu)

% Tăng trưởng GMV: Tỷ lệ tăng trưởng của GMV kỳ này so với kỳ trước.

% tăng trưởng GMV = ( GMV Kỳ này - GMV kỳ trước)/GMV kỳ trước x 100%

(2) Tổng đơn hàng: Tổng số lượng đơn hàng bán ra trong thời gian lọc (Trừ đơn hoàn, hủy, chưa thanh toán, thất bại)

% tăng trưởng đơn hàng: Tỷ lệ tăng trưởng đơn hàng của kỳ này so với kỳ trước

% tăng trưởng đơn hàng = (Số đơn kỳ này - Số đơn kỳ trước)/Số đơn kỳ trước x 100%

(3) Tổng sản phẩm bán: Tổng số lượng sản phẩm bán ra tương ứng với thời gian đang lọc (Tổng sản phẩm bán tính theo toàn bộ trạng thái đơn)

% tăng trưởng sản phẩm: Tỷ lệ tăng trưởng sản phẩm bán ra kỳ này so với kỳ trước

% tăng trưởng sản phẩm = (Tổng sản phẩm bán ra kỳ này - Tổng sản phẩm bán ra kỳ trước)/Tổng sản phẩm bán ra kỳ trước x 100%

(4) Khách hàng mới: Tổng số khách hàng phát sinh đơn hàng đầu tiên trong thời gian lọc ( Ngoại trừ khách hàng có đơn hủy)

% tăng trưởng khách hàng: Tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới kỳ này so với kỳ trước.

% tăng trưởng khách hàng = (Tổng khách hàng mới kỳ này - Tổng khách hàng mới kỳ trước)/Tổng khách hàng mới kỳ trước x 100%

(5) Voucher sàn: Là tổng các chiết khấu của sàn dành cho người mua khi phát sinh đơn hàng từ tiktok shop.

Tổng voucher sàn sẽ gồm voucher trợ giá đơn và voucher trợ giá ship

  • Voucher sàn trợ giá đơn: Bao gồm tổng tiền chiết khấu tik tok shop tặng người mua hàng

  • Voucher sàn trợ giá ship: Bao gồm tổng chiết khấu phí ship mà TikTok shop hỗ trợ người mua hàng.

(6) Voucher shop: Là tổng các chiết khấu của shop dành cho người mua khi phát sinh đơn hàng từ tiktok shop. Tổng voucher shop sẽ gồm voucher trợ giá đơn và voucher trợ giá ship

  • Voucher shop trợ giá đơn: Bao gồm tổng tiền chiết khấu nhà bán hàng tặng người mua hàng

  • Voucher shop trợ giá ship: Bao gồm tổng chiết khấu phí ship mà nhà bán hàng hỗ trợ người mua hàng.

(7) Phí sàn: Đây là tổng mức phí mà nền tảng TikTok sẽ thu của nhà bán hàng đối với các đơn hàng giao thành công.

Tổng phí sàn = Hoa hồng nền tảng + Phí giao dịch.

Trong đó:

  • Hoa hồng nền tảng Tik Tok đang để mức 0%

  • Phí giao dịch = (Thanh toán của khách hàng - Hoàn tiền cho đơn của khách hàng) x 2,5%

***Lưu ý: % phí giao dịch cả các đơn hàng trước ngày 17/10/2022 là 1%

(8) Hoa hồng liên kết: Là tổng tiền hoa hồng mà nhà bán hàng cần thanh toán cho các nhà sáng tạo. Hoa hồng phụ thuộc vào % ở từng chiến dịch mà nhà bán hàng đã thiết lập.

Biểu đồ cột báo cáo bán hàng: Thống kê số liệu GMV và số đơn hàng theo thời gian đang lọc.

Biểu đồ phí sàn: Thống kê giá trị và tỷ lệ % mỗi loại phí.

Sơ đồ thống kê đơn hàng: Thống kê các đơn hàng, giá trị đơn hàng (Chưa trừ chiết khấu) theo từng trạng thái shop bán ra tương ứng với thời gian lọc

****Lưu ý: Ở sơ đồ thống kê đơn hàng này không tính đơn hàng có trạng thái CHƯA THANH TOÁN

Last updated