Phiên bản 3.2.18

HOTFIX

 1. NobiTik: Sai ngôn ngữ lịch sử cập nhật

 2. Nobi Tik: Thay đổi logic xuất file bàn giao HVC

 3. Nobi San: Thiếp option xuất excel các đơn đã chọn

 4. Nobi San: Xuất file đơn hàng Nobi San, hiển thị cả đơn Nobi Tik.

 5. Nobi San: Đồng bộ sản phẩm lỗi.

 6. Nobi San: Đối soát thanh toán sai đơn

 7. Nobi San: Refresh token báo thành công nhưng shop vẫn mất kết nối

 8. Nobi chat: Lọc hội thoại theo thời gian không hoạt động.

 9. Thiết lập: Không hiển thị giá trị nhóm khách hàng con khi tìm kiếm

 10. Thiết lập: Đồng bộ phòng ban báo lỗi không rõ ràng khi không chọn phòng ban đích

 11. Mở rộng: Kết nối Nhanhv2 Sản phẩm, Hãng vận chuyển không đồng bộ về

Last updated