Phiên bản 3.2.15

HOTFIX

  1. Nobi Report: Lọc báo cáo lỗi nullable object must have a value

  2. Nobi Pos: Import đơn hàng không hiển thị sản phẩm khi chọn.

  3. Nobi Sale: Import file báo lỗi không đúng.

  4. Nobi Product: Bấm ngừng kinh doanh sản phẩm trong view cập nhật sản phẩm bị lỗi

Last updated