Phiên bản 3.2.30

HOTFIX

  1. Sản phẩm - Thiếu trường dữ liệu thuộc tính để chọn

Last updated