Hàng hoàn

Tại đây hiển thị các đơn hàng ở trạng thái: Đang chuyển hoàn, đã chuyển hoàn, xác nhận chuyển hoàn và giúp bạn quản lý các đơn hàng hiệu quả.

Để xem danh sách hàng hoàn, bạn vào mục Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Hàng hoàn. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated