Bản Quyền

Giới hạn đơn hàng:

Nobi bắt đầu tính giới hạn số lượng đơn từ Nobi Pos, Nobi San và Nobi Tik.

  • Đối với đơn từ NobiPos khi số lượng đơn đã đạt ngưỡng giới hạn thì người dùng sẽ không thể tạo thêm đơn hàng vào nobita nữa. Chỉ khi mua thêm lượng đơn hàng thì người dùng mới có thể thao tác tạo thêm đơn hàng nào Nobi Pro.

  • Đối với đơn hàng từ Nobi San và Nobi Tik thì khi số lượng đơn đã đạt ngưỡng giới hạn thì các đơn hàng vẫn được đồng bộ bình thường nhưng các đơn hàng đó sẽ vào tab " Đơn tạm khóa ". Các đơn này chỉ hiện mã đơn, ko hiện thông tin khác và cũng không thể thao tác được gì với nó.

--> Chỉ Khi khách hàng mua thêm lượng đơn hàng thì các đơn hàng bị tạm khóa đó sẽ được unlock theo thứ tự ngày tạo đơn từ cũ đến mới.

Các đơn tạm khóa vẫn trừ tồn bình thường, trạng thái cũng vẫn cập nhật, báo cáo doanh thu vẫn tính bình thường.

******* Lưu ý: Giới hạn đơn sẽ tính toàn bộ đơn hàng của khách có ngày tạo sau ngày kết nối đầu tiên, các đơn import khi khách kết nối có thời gian tạo trước khi kết nối sẽ không tính.

Last updated