CSKH Tự động

CSKH tự động là tính năng Nobi Pro hỗ trợ các nhà KDOL thiết lập các quy trình để tự động thực hiện các chiến dịch Marketing chăm sóc khách hàng.

Chiến dịch Marketing tự động bao gồm 2 loại:

 • Gửi theo hành động: Khi bạn thực thi hành động nào đó tương ứng với điều kiện cua chiến dịch, hệ thống sẽ thực hiện các công việc được thiết lập theo tác vụ trong chiến dịch đó.

 • Gửi theo thời gian: Hệ thống sẽ tự động thực hiện tác vụ của một chiến dịch theo thời gian người dùng đã thiết lập cho chiến dịch tương ứng.

CSKH tự động bao gồm tất cả các chiến dịch marketing được thực hiện tự động qua các kênh: Facebook tự động, Zalo tự động, SMS tự động, Email tự động.

Để hiển thị danh sách chiến dịch marketing tự động và quản lý chiến dịch hiệu quả bạn hãy vào Nobi Automation -> CSKH Tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới quy trình CSKH Tự động

Để thêm mới quy trình CSKH tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm quy trình" -> Form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

 • Tên quy trình

 • Nhóm quy trình (Hướng dẫn thiết lập nhóm quy trình: TẠI ĐÂY)

 • Chọn kiểu (loại quy trình) -> Form sẽ hiển thị một số điều kiện để bạn thiết lập

 • Chọn tác vụ cần thực hiện

Bước 3: Click "Thêm mới"

1.1. Cập nhật tạo quy trình tự động gửi tin cho khách hàng qua Fanpage

Đối với quy trình tự động gửi tin qua Fanpage, trước đây, Nobi Pro cho phép chọn 1 page hoặc chọn tất cả page đang kết nối để gửi tin tự động cho khách hàng. Tuy nhiên, tính năng trên vẫn đang còn hạn chế, không thể chọn một số page nhất định để tạo quy trình tự động.

Để hỗ trợ khách hàng có thể tạo quy trình tự động nhóm nhiều page cùng điều kiện gửi tin lại với nhau..... Nobi Pro đã tối ưu thêm tính năng chọn page. Sau khi cải tiến, ở phía điều kiện tạo quy trình tự động và điều kiện gửi tin, bạn đều có thể chọn 1 page, chọn nhiều page hoặc để trống để xác định tất cả các page.

Trường hợp tương tác với fanpage

 • Nếu điều kiện tạo quy trình để trống không chọn page => Điều kiện gửi tin sẽ hiển thị tất cả các page đang kết nối vào hệ thống. Bạn có thể chọn 1 page/nhiều page/để trống. Page nào thỏa mãn điều kiện và có trong cài đặt sẽ gửi tin. Page nào thỏa mãn điều kiện nhưng không cài đặt page gửi tin, chiến dịch tự động sẽ không được tạo.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình chọn 1 page => Điều kiện gửi tin chỉ hiển thị ra page đó, bạn có thể chọn hoặc để trống để xác định page liên quan.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình chọn nhiều page => Điều kiện gửi tin hiển thị ra các page đã chọn đó, bạn có thể thiết lập từng tác vụ và cài cho từng page khác nhau. Page nào thỏa mãn điều kiện và có trong cài đặt sẽ gửi tin. Page nào thỏa mãn điều kiện nhưng không cài đặt page gửi tin, chiến dịch tự động sẽ không được tạo.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình khách trả lời tin hệ thống, để trống page => Điều kiện gửi tin sẽ chỉ hiển thị page đã gửi chiến dịch đến khách hàng. Bạn có thể chọn page hoặc bỏ trống để xác định page liên quan.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình khách trả lời tin hệ thống, chọn 1 page (Page này có chiến dịch đã gửi cho khách) => Điều kiện gửi tin sẽ chỉ hiển thị page đã gửi chiến dịch đến khách hàng. Bạn có thể chọn page hoặc bỏ trống để xác định page liên quan.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình khách trả lời tin hệ thống, chọn 1 page (Page này không có chiến dịch đã gửi cho khách) => Điều kiện gửi tin sẽ hiển thị "No Option, bạn sẽ phải để trống, và trường hợp này sẽ không tạo chiến dịch tự động.

 • Nếu điều kiện tạo quy trình khách trả lời tin hệ thống, chọn nhiều page => Điều kiện gửi tin sẽ chỉ hiển thị page đã gửi chiến dịch đến khách hàng. Bạn có thể chọn page hoặc bỏ trống để xác định page liên quan.

Các trường hợp khác (Thay đổi trạng thái đơn hàng, thay đổi bước cơ hội, Gắn thẻ hội thoại.......)

 • Nếu điều kiện tạo quy trình thỏa mãn => Điều kiện gửi tin hiển thị danh sách các fanpage đang kết nối vào hệ thống, bạn có thể chọn 1 page/nhiều page/hoặc để trống. Bạn cũng có thể tạo nội dung gửi tin và cài đặt riêng cho từng fanpage.

2. Cập nhật quy trình tự động

Để cập nhật quy trình tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý quy trình tự động, Click dấu 3 chấm bên phải quy trình MKT

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click cập nhật

3. Xóa quy trình tự động

Để xóa quy trình tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý quy trình tự động, Click dấu 3 chấm bên phải quy trình MKT

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated