Cơ hội

Tính năng này hỗ trợ người dùng thiết lập và quản lý cơ hội công việc trong hệ thống.

1. Thêm mới cơ hội

Để thêm mới cơ hội, tại giao diện quản lý quy trình hoạt động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn quy trình cần thêm cơ hội

Bước 2: Click "Thêm cơ hội" -> Form thêm cơ hội hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form

**Lưu ý: Đảm bảo thiết lập chi phí cơ hội trước. Hướng dẫn thiết lập chi phí cơ hội:

Bước 4: Click "Lưu"

2. Cập nhật cơ hội

Để cập nhật cơ hội, tại giao diện danh sách cơ hội, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải cơ hội trường "Thao tác"

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật cơ hội hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa cơ hội

Để xóa cơ hội, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải cơ hội, trường "Thao tác"

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated