Phiên bản 2.2.2

Hot fix:

Fix bug hệ thống

 1. Nobi report: Fix lỗi Báo cáo doanh thu xử lý hoàn 1 phần, nhập hoàn hết, đơn hoàn toàn phần nhưng báo cáo không thống kê giá trị hoàn

 2. Nobi report: Fix lỗi Báo cáo doanh thu giá trị đơn hoàn toàn phần không thống kê.

 3. Nobi report: Fix lỗi Thống kê hàng hoàn lỗi không thống kê giá trị hoàn toàn phần.

 4. Nobi report: Fix lỗi Thống kê hàng hoàn giá trị hoàn 1 phần đang lấy theo doanh thu hoàn 1 phần.

 5. Thiết lập: Fix lỗi sai giá trị mã SKU khi in đơn hàng.

 6. Thiết lập: Lỗi đỏ khi chọn kiểu switch trong thêm và chỉnh sửa các thẻ trường dữ liệu.

 7. Nobi Tik: Fix lỗi bộ lọc theo ngày cụ thể ở báo cáo trạng thái đơn Nobitik không ra dữ liệu.

 8. Nobisan: Fix lỗi xuất file đơn hàng bị lỗi.

 9. Nobitik: fix lỗi sai trạng thái đơn

 10. Nobi Tik: Fix lỗi Báo cáo sản phẩm, lọc sản phẩm chưa liên kết chưa hoạt động chính xác.

 11. Nobi Tik: Fix lỗi Báo cáo sản phẩm, chưa đúng số lượng sản phẩm hoàn, tỉ lệ hoàn.

 12. Nobi Tik: Fix lỗi chuyển đổi trạng thái qua Barcode chưa realtime.

 13. Nobi Pos: Fix lỗi sai tiền điều chỉnh COD đối với đơn hoàn 1 phần có chiết khấu sản phẩm.

 14. Nobi Pos: Fix lỗi đơn đã gửi sang hãng vận chuyển, bên Nobi có thể thao tác đổi qua trạng thái đang chuyển hoàn, đã chuyển hoàn.

 15. Zalo chat: Fix lỗi không lấy được tên khách hàng trong hội thoại.

Last updated