Phiên bản 3.2.16

HOTFIX

  1. Nobi Pos: Lỗi import đơn hàng hiển thị thiết lập sản phẩm khi đã tồn tại sản phẩm trong hệ thống.

  2. Nobi Pos: Ẩn popup trên màn hình sau khi đã chuyển KH thành lead thành công

  3. Nobi Pos: Huỷ/Xoá đơn nhưng đơn hàng không đổi trạng thái

  4. Nobi Product: Lỗi tìm kiếm tên sản phẩm con không đúng.

  5. Nobi San: Điều chỉnh validate trường in đơn Shopee, Lazada

Last updated