Đối soát thanh toán

  1. Để sử dụng tính năng đối soát thanh toán, bạn đăng nhập tài khoản trên seller. Tại mục "Tài chính" bạn chọn đến "Đơn đã quyết toán"(1) -> Chọn thời gian muốn xuất file (2) -> "Xuất"(3) sau khi file được xuất xong thì bấm tải xuống để tải file đối soát.

2. File đối soát sẽ có tên file là income và trong file có 2 sheet read me và sheet order details

3. Sau khi tải file rồi thì chuyển đến view Đối soát thanh toán tại hệ thống Nobi Pro -> Nhập file đối soát.

Last updated